srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Ekorehabilitacja

« wstecz

 

| ulotka PDF |

 

Nowy Kierunek na Nowym Wydziale!

 

 

Kierunek unikatowy - jedyny taki w Polsce!
 
To kierunek pozwalający na uzyskanie zawodu poszukiwanego na runku pracy obecnie i w przyszłości.
 
Studia stacjonarne I stopnia - 7 semestrów.
Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.

 


We współczesnym społeczeństwie wzrasta potrzeba podejmowania działań pozamedycznych, promujących zdrowy styl życia oraz propagujących wzorce zachowań prozdrowotnych powiązanych z wykorzystaniem czynników przyrodniczych. Wykształcenie specjalistów z zakresu znajomości technik prozdrowotnych, antystresowych i wspierających funkcje witalne organizmu nabiera szczególnie istotnego znaczenia. Biorąc pod uwagę wyzwania związane z coraz wyraźniejszą presją rozwoju cywilizacji na człowieka i społeczeństwo, umożliwienie kształcenia w zakresie działań prozdrowotnych z wykorzystaniem zasobów środowiska przyrodniczego może przyczynić się do rewitalizacji psychicznej i fizycznej organizmu. Kierunek studiów Ekorehabilitacja stanowi nowoczesną i interdyscyplinarną ofertę dydaktyczną wychodzącą naprzeciw trendom światowym dotyczącym wykorzystania zasobów naturalnych oraz kreowania „nowej wielofunkcyjnej tożsamości” obszarów o wybitnych walorach środowiskowych.

 

PRZYKŁADY PRZEDMIOTÓW W PROGRAMIE STUDIÓW:
Podstawy anatomii człowieka, Ekologia, Zrównoważony rozwój, Podstawy fizjoterapii, Fizjologia człowieka z elementami fizjologii wysiłku, Pierwsza pomoc przedmedyczna, Alergeny środowiskowe, Higiena i epidemiologia, Podstawy żywienia człowieka i dietetyki, Diety alternatywne i doradztwo żywieniowe, Receptury roślinne, Ogrody terapeutyczne, Hipoterapia, Apifitoterapia, Aromoterapia, Podstawy odnowy biologicznej, Promowanie zdrowego stylu życia, Prozdrowotne właściwości wód, Prozdrowotne właściwości roślin, Kinezygerontologia, Trening zdrowotny, Niefarmakologiczne metody wspomagające leczenie bólu, Ekoturystyka osób niepełnosprawnych, Siedliska przyrodnicze w terenoterapii, Zarządzanie środowiskiem w obszarach uzdrowiskowych.

 

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwenci tego kierunku studiów będą przygotowani do pracy organizacyjnej i doradczej w zakresie ekorehabilitacji na obszarach o cennych walorach przyrodniczych i mikroklimatycznych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie. Będą potrafili wykorzystać przyrodolecznictwo, prowadząc zajęcia z wykorzystaniem roślin (np. sylwoterapię, hortitrapię) i zwierząt (np. hipoterapię, apifitoterapię, dogoterapię), czy inne (terenoterapię, klimatoterapię, hydroterapię, balneoterapię), jak również zaproponować odpowiednią dietę do poprawy funkcjonowania organizmu człowieka opartą na produktach regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych o właściwościach prozdrowotnych. Ponadto w oparciu o zdobytą wiedzę będą posiadać umiejętność planowania i wdrażania różnych metod ekorehabilitacji. Będą przygotowani do podjęcia pracy w firmach prowadzących działalność związaną ze świadczeniem usług prozdrowotnych, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych, a także jednostkach samorządu terytorialnego. Będą również przygotowani do współpracy z fizjoterapeutami, jako doradcy w realizacji zadań z zakresu wykorzystania elementów przyrody do poprawy jakości życia człowieka.

 


 


STAWIAMY NA PRAKTYKĘ!
 

  • zajęcia terenowe i praktyczne
  • samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
  • praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe, staże i praktyki zagraniczne
  • wymiana międzynarodowa w ramach programu LLP-Erasmus oraz krajowa poprzez program MOSTAR
  • wsparcie Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
  • lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
  • szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których można rozwijać swoje zainteresowania

 

 

 

REKRUTACJA

 

 
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości. W zależności od indywidualnych osiągnięć zapisanych na świadectwie maturalnym tworzone są listy rankingowe. Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji to przedmiot obowiązkowy (język obcy nowożytny) i jeden z przedmiotów do wyboru (matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia).
 

Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:  

  poziom podstawowy poziom rozszerzony
Język obcy: 1,3 2,0
Jeden przedmiot do wyboru: 2,0 4,0

 
   KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI
 
Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:
tel. 81 445 66 45 lub 81 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl
 
Wydział Biologii Środowiskowej
ul. Akademicka 13,  20-950 Lublin
tel. 81 445 66 85, e-mail: dziekanat.biologii@up.lublin.pl