BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka

« wstecz

 

NOWY KIERUNEK STUDIÓW II STOPNIA!

Studia stacjonarne, 3 semestry

 

ulotka PDF

 

 


 

Zakłady mleczarskie na Lubelszczyźnie, ale również w innych regionach kraju odczuwają niedobór wykwalifikowanej kadry, która dysponowałaby specjalistyczną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami z zakresu zarządzania w produkcji i przetwórstwie mleka, począwszy od służb surowcowych i oceny jakości mleka poprzez technologię produkcji podstawowych produktów mlecznych, skończywszy na zagospodarowaniu odpadów i ścieków poprodukcyjnych. Wykształcenie specjalistów z zakresu znajomości nowoczesnych technologii produkcji i przetwórstwa mleka oraz zasad zarządzania tymi działaniami nabiera zatem istotnego znaczenia, i co ważne może przyspieszyć transfer wiedzy (technologicznej i ekonomicznej) od nauki do praktyki. Kierunek studiów Zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka stanowi zatem nowoczesną i interdyscyplinarną ofertę dydaktyczną wychodzącą naprzeciw trendom światowym dotyczącym rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem w produkcji i przetwórstwie mleka.

 

 

Przykłady przedmiotów w programie studiów:

 

Technologie produkcji surowca mleczarskiego, Procesy biotechnologiczne w mleczarstwie, Technologia produkcji mleka spożywczego i produktów wysokotłuszczowych, Serowarstwo, Technologia produkcji napojów fermentowanych, Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w przemyśle mleczarskim, Zarządzanie systemem logistycznym w przemyśle mleczarskim, Strategie marketingowe w przemyśle mleczarskim.

 

Studia mają charakter interdyscyplinarny, a obecnie zarówno na Uczelni, jak i w Polsce nie ma kierunku studiów o tak sformułowanych celach i efektach uczenia się.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 

Zdobyta wiedza pozwoli absolwentowi na organizację i nadzór procesu produkcji mleka surowego i podstawowych produktów mleczarskich, włącznie z zaprojektowaniem linii technologicznej i opracowaniem technologii produkcji nowego wyrobu z ich ekonomiczną kalkulacją. Będzie posiadał umiejętność wdrażania i utrzymania systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością w zakładach mleczarskich, jak również systemów logistycznych. W zakresie kontynuacji studiów absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w przemyśle spożywczym, w tym w branży mleczarskiej oraz do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności. Absolwent może również ubiegać się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej.


Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

 • zakładach mleczarskich,
 • laboratoriach zajmujących się oceną jakości mleka i jego produktów,
 • jednostkach kontrolujących jakość produktów mlecznych,
 • instytucjach badawczych.
   

 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ!

 • zajęcia praktyczne w salach laboratoryjnych wyposażonych w nowoczesną aparaturę i sprzęt analityczny,
 • zajęcia terenowe w zakładach mleczarskich
 • samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
 • wymiana międzynarodowa oraz krajowa
 • wsparcie Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
 • lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
 • szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których można rozwijać swoje zainteresowania

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

Wymagane uzyskanie dyplomu z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera z następujących kierunków: Zootechnika, Technologia żywności, Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, Inżynieria przemysłu spożywczego lub kierunków pokrewnych.


Przyjęcia kandydatów odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego uwzględniającego średnią ocen z dyplomu.

  


 

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:

 

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

rekrutacja@up.lublin.pl , 81445 66 45,445 68 85

 

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
ul. Akademicka 13,  20-950 Lublin
tel. 81 445 66 11, dziekanat.bhz@up.lublin.pl