Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Biobiznes

« wstecz

 

Nowy, unikatowy kierunek studiów II stopnia!

 

| ulotka PDF |


 

Celem studiów na kierunku Biobiznes jest uzyskanie przez absolwenta najbardziej nowoczesnych kwalifikacji magisterskich poprzez opanowanie wszechstronnej wiedzy i umiejętności potrzebnych menedżerom i przyszłym właścicielom firm, będącym specjalistami w dziedzinie biogospodarki.


W ramach interdyscyplinarnego programu oferowanego w obszarze trzech dyscyplin, tj.: rolnictwa i ogrodnictwa, ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości, absolwenci są w stanie zrozumieć istotę łańcuchów wartości opartych na bioprocesach z perspektywy:

 • firm, które koncentrują uwagę na biozasobach i bioproduktach,
 • producentów starających się wykorzystywać zasoby odnawialne i wprowadzających na rynek odpowiednie produkty,
 • interesariuszy próbujących ocenić potrzebę i poziom akceptacji takich produktów,
 • instytucji wspierających rozwój łańcuchów wartości opartych na bioprocesach, np. poprzez usługi badawcze i doradcze.
   

 

 

Kierunek ma unikatowy charakter - na poziomie województwa lubelskiego i województw ościennych nie istnieją podobne kierunki studiów, natomiast w skali kraju Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu realizuje specjalność Gospodarka żywnościowa i biobiznes na kierunku Ekonomia. Program studiów na tej specjalności znacznie odbiega od programu studiów na kierunku Biobiznes oferowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

 

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY:

Bioekonomia, Przedsiębiorczość w biobiznesie, ICT w biobiznesie, Rynek Life Science, Bioinnowacje, Marketing i konsumpcja bioproduktów, Kompetencje interpersonalne menedżera biobiznesu

 

Przy opracowywaniu programu studiów dla kierunku II st. Biobiznes korzystano z następujących wzorców międzynarodowych:

 1. Bioeconomy (Master’s) – University of Hohenheim
 2.  Bio-business (MSc) - Birkbeck, University of London

 

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 

Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu biobiznesu jest obecnie bardzo duże, zaś podaż kadr ciągle niewspółmiernie mała. Interdyscyplinarne, 4-semestralne studia Biobiznes są unikalną ofertą kształcenia w obszarze biogospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem biotechnologii i branży life science.


W szczególności absolwent kierunku biobiznes może aplikować na stanowiska:

 • w działach produkcji, marketingu oraz badań i rozwoju firm wytwarzających produkty oparte na biozasobach i procesach biotechnologicznych (np. w przemyśle spożywczym, sektorze bioenergii, produkcji biomateriałów i biofarmaceutyków),
 • w instytucjach badawczych sektora publicznego,
 • w organizacjach wspierających łańcuchy wartości oparte na bioprocesach, (w tym firmy i organizacje konsultingowe),
 • w ministerstwach, agencjach i organizacjach międzynarodowych wspierających biogospodarkę (w tym międzynarodowe organizacje rozwoju).

 

Absolwent kierunku Biobiznes przygotowany jest również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, w tym świadczenia usług doradczych.

 

 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ:

 

 • samodzielne prowadzenie badań w trakcie zajęć,
 • wyjazdy szkoleniowe i studyjne,
 • szkolenia z praktykami biznesu w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
 • wymiana międzynarodowa oraz krajowa,
 • możliwość zrzeszania się w ramach kół naukowych i organizacji studenckich, w których można rozwijać swoje zainteresowania,
 • wsparcie Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji,
 • lektoraty z języków obcych z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego

 


 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

Na studia II stopnia Biobiznes mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera kierunków: ekonomia, agrobiznes, rolnictwo lub kierunku pokrewnego (tj. kończącego się nadaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera, którego efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji pokrywają co najmniej 60% treści programowych zawartych w programach studiów pierwszego stopnia wyżej wymienionych kierunków).

 

Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 126.

 

 


KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:

 

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

tel. 81 445 66 45, 445 68 85, rekrutacja@up.lublin.pl

 

Wydział Agrobioinżynierii:

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 81 445 69 46, dziekanat.agbioinz@up.lublin.pl