Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Agroleśnictwo

« wstecz

 

NOWY KIERUNEK STUDIÓW II STOPNIA!

 

| ulotka PDF  |

  

 

 

 

Agroleśnictwo jest systemem łączącym zintegrowane użytkowanie gruntów: produkcję rolniczą z gospodarką leśną, wpisując się w założenia polityki rolnośrodowiskowej Unii Europejskiej. Systemy agroleśne charakteryzują się produktywnym, różnorodnym oraz bardziej zrównoważonym wykorzystaniem ziemi i są jednymi z narzędzi do zapobiegania zmianom klimatu na świecie. Agroleśnictwo kształtuje mikroklimat, wpływa na obniżenie temperatury otoczenia oraz zwiększa wydajność fotosyntezy, co jest niezwykle ważne w kontekście występowania zjawisk ekstremalnych, takich jak huragany czy susze. Gospodarka agroleśna, zwłaszcza sylwopastoralizm jest od dawna stosowana w wielu krajach europejskich, zwłaszcza w Hiszpanii czy Portugalii. Połączenie rolnictwa, leśnictwa, ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej przynosi wiele korzyści takich jak: ochrona wód gruntowych, ograniczanie erozji gleb, łagodzenie skutków powodzi, urozmaicenie krajobrazu oraz ochrona różnorodności biologicznej.

 

Po zakończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magister inżynier.

 

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 

Absolwenci kierunku studiów II stopnia agroleśnictwo, będą wysokiej klasy specjalistami przygotowanymi do pracy w  gospodarce rolniczej i leśnej na różnych stanowiskach pracy oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Będą dysponowali wiedzą i umiejętnościami z zakresu rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, a także innowacyjnych rozwiązań procesów technologicznych, mechanizacji prac, logistyki oraz zarządzania i ekonomiki. Będą przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, podjęcia pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz innych instytucjach związanych z rolnictwem, gospodarką leśną i ochroną środowiska, a także w doradztwie, zarządzaniu produkcją i dystrybucją surowców pozyskiwanych w gospodarce agroleśnej. Ponadto będą przygotowani do podjęcia pracy w placówkach naukowo-badawczych, firmach prowadzących działalność usługową związaną z kształtowaniem środowiska, zalesianiem użytków rolnych oraz planowaniem i organizacją gospodarstw agroleśnych. Po studiach magisterskich II stopnia absolwenci będą mogli podjąć naukę w szkole doktorskiej.

 

 

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY:

 

Technologie upraw agroleśnych, Ochrona i kształtowanie ekosystemów, Entomologia agroleśna, Diagnostyka agroleśna, Sylwopastoralizm, Obrazowanie przestrzenne, Programy rolnośrodowiskowe i doradztwo agroleśne, Surowce leśne, Zarządzanie i logistyka w agroleśnictwie.

 

 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ!

  • zajęcia praktyczne z możliwością udziału w badaniach lub eksperymentach
  • sale dydaktyczne, laboratoria i stacje doświadczalne z nowoczesnym wyposażeniem
  • kompetentna i życzliwa kadra naukowo-dydaktyczna
  • rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych i organizacjach studenckich
  • możliwość uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych programach edukacyjnych
  • wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus
  • wsparcie Biura Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami
  • lektoraty z języków obcych uwzględniające słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku

 

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom inżyniera kierunku leśnictwo i rolnictwo albo dyplom inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunkach pokrewnych.

 


KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:

 

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

tel. 81 445 66 45, 445 68 85, rekrutacja@up.lublin.pl

 

Wydział Agrobioinżynierii:

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 81 445 69 46, dziekanat.agbioinz@up.lublin.pl