Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Technologia biosurowców i biomateriałów

« wstecz

studia stacjonarne I stopnia

« wstecz

KIERUNEK INNOWACYJNY I UNIKATOWY!

 

Technologia biosurowców i biomateriałów ma charakter interdyscyplinarny i łączy w sobie zagadnienia z różnych dziedzin nauk przyrodniczych. Absolwent zdobywa specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne związane z technologiami pozyskiwania, przetwarzania i sposobami oceny jakości biosurowców pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mikrobiologicznego m.in. z uwzględnieniem biomateriałów dla medycyny, biosurowców spożywczych, farmaceutycznych, kosmetycznych, energetycznych, przemysłu nawozowego, drzewnego, lekkiego oraz olejarskiego.


Studia dają możliwość poznania technik i narzędzi stosowanych w analizie surowców i materiałów pochodzenia biogenicznego oraz zasad zarządzania, funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw związanych z branżą biosurowców i biomateriałów. W tym kontekście bardzo ważna jest umiejętność planowania i wdrażania nowoczesnych technologii biosurowców i biomateriałów przy uwzględnieniu światowych trendów oraz aktualnych oczekiwaniach gospodarczych.
 

Kandydaci na studia otrzymują możliwość zdobycia kompetencji o unikalnym charakterze, niezwykle cenionych przez pracodawców z różnych dziedzin gospodarki w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i handlu biosurowcami oraz biomateriałami.


Dobór wykwalifikowanej i przyjaznej studentom kadry dydaktycznej, odpowiednia infrastruktura oraz specjalistyczny sprzęt dają szanse na efektywną naukę w dobrej atmosferze.

 

« wstecz

PRZYKŁADY PRZEDMIOTÓW:

Zasoby naturalne, Mikrobiologia ogólna, Grafika inżynierska, Biomateriały, Bioanalityka, Biosurowce kosmetyczne, Biosurowce farmaceutyczne, Biosurowce spożywcze oraz szeroki zakres przedmiotów do wyboru.

« wstecz

KSZTAŁCIMY PRAKTYCZNIE!

 

W programie studiów szczególny nacisk położono na zajęcia o charakterze praktycznym takie jak ćwiczenia laboratoryjne i zajęcia terenowe. Podczas zajęć laboratoryjnych studenci pracują ze specjalistycznym sprzętem i samodzielnie wykonują doświadczenia laboratoryjne.

 

W ramach zajęć terenowych oraz objętej programem kształcenia 4-tygodniowej praktyki zawodowej studenci zapoznają się z praktycznymi aspektami pracy zawodowej w zakładach i instytucjach, których działalność związana jest z kierunkiem studiów. Ponadto, studenci mają możliwość rozwoju kompetencji przez ponadprogramowe staże oraz praktyki zawodowe, w tym w renomowanych jednostkach zagranicznych.
 

Lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku.


Studenci mogą liczyć na wsparcie Biura Wymiany Akademickiej zajmującego się koordynacją uczestnictwa w programach mobilnościowych takich jak Erasmus+ czy MOSTAR oraz Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji koordynującego udział w praktykach zawodowych. Ułatwiamy rozwój  zainteresowań w licznych kołach naukowych oraz organizacjach studenckich działających na Uczelni.

 

« wstecz

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 

Technologia biosurowców i biomateriałów przez interdyscyplinarny charakter oraz możliwość wielokierunkowego wykorzystania potencjału gospodarczego regionu i kraju wychodzi naprzeciw stale rosnącym potrzebom rynkowym w zakresie wysokokwalifikowanych kadr dla biogospodarki i branży naukowej.


Przygotowanie merytoryczne i praktyczne umożliwi Absolwentom podjęcie pracy w kluczowych segmentach gospodarki. Absolwent zyskuje możliwość pracy zawodowej jako specjalista lub ekspert do spraw pozyskiwania, przetwarzania i oceny jakości biosurowców oraz biomateriałów. Możliwe miejsca pracy to  firmy produkcyjne sektora rolniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, techniki medycznej, w szczególności w jednostkach projektowych, certyfikujących i kontrolujących jakość biosurowców i biomateriałów medycznych, w jednostkach kontrolno-pomiarowych i nadzoru urzędowego, administracji, przedsiębiorstwach konsultingowych, w laboratoriach badawczych oraz placówkach naukowo-dydaktycznych.
 

« wstecz

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:


- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 

 

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

 

 

- Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji:  język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

 

Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
Język obcy: 1.3 2.0
Jeden przedmiot
do wyboru:
2.0 4.0

 

 

 


KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:

 

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

tel. 81 445 66 45, 445 68 85, rekrutacja@up.lublin.pl

 

Wydział Agrobioinżynierii:

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 81 445 69 46, dziekanat.agbioinz@up.lublin.pl