Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Analityka środowiskowa i przemysłowa

« wstecz

studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

« wstecz

 

Analityka środowiskowa i przemysłowa to ninterdyscyplinarny i nowy - zarówno w Lublinie, jak i w Polsce - kierunek studiów inżynierskich realizowany we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Nowych Syntez Chemicznych w Puławach.

 

 

 

« wstecz

Analityka środowiskowa i przemysłowa to kierunek studiów inżynierskich adresowany do osób zainteresowanych naukami rolniczymi, przyrodniczymi oraz inżynieryjno-technicznymi. Absolwent studiów jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą kompetentnym do podejmowania zadań o charakterze multidyscyplinarnym i rozwiązywania problemów z obszaru zastosowań metod analitycznych w różnych gałęziach przemysłu oraz efektów oddziaływań przemysłu i innych działów gospodarki na środowisko.
 

Jest przygotowany do oceny jakości poszczególnych elementów środowiska i przeprowadzania analiz materiałów, surowców i produktów wybranymi metodami i technikami, projektowania eksperymentów badawczych, jak również analizy i przetwarzania danych, zarządzania infrastrukturą badawczą oraz pracy w interdyscyplinarnym zespole.


Kierunek jest realizowany we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, realizującym badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w zakresie inżynierii chemicznej, przy wykorzystaniu wysoko wykwalifikowanej kadry i nowoczesnej infrastruktury badawczej, związanej z wytwarzaniem środków produkcji dla rolnictwa i innych gałęzi przemysłu.

 

« wstecz

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 

Absolwent studiów dysponuje umiejętnościami praktycznymi dotyczącymi wykorzystania nowoczesnych metod i technik analitycznych w ochronie środowiska i w wybranych gałęziach przemysłu. Posiada przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i/lub podjęcia pracy m.in. w działach badawczo-rozwojowych zakładów przemysłowych, specjalistycznych laboratoriach analitycznych przedsiębiorstw przemysłowych lub firm świadczących usługi badawcze, laboratoriach kontrolno-pomiarowych, diagnostycznych, oceny jakości oraz ochrony środowiska, jak również w instytucjach wdrażających nowe technologie, w firmach konsultingowych, jednostkach naukowych, gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy i umiejętności z tego zakresu.
 

« wstecz

PRZYKŁADY PRZEDMIOTÓW:

 

Bioanalityka i biomonitoring, Nanotechnologie i nanomateriały, Analiza jakości wody i ścieków, gleby i odpadów, Analiza, żywności, Dobra praktyka laboratoryjna, Aparatura chemiczna i procesowa, Zielona chemia, Chemia analityczna i instrumentalna, Gospodarka obiegu zamkniętego, Modelowanie systemów środowiskowych, Projektowanie procesów technologicznych, Biotechnologia środowiskowa i przemysłowa, Mikrobiologia środowiskowa i przemysłowa
 

« wstecz

KSZTAŁCIMY PRAKTYCZNIE!

 

•    Zajęcia praktyczne i terenowe realizowane we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Nowych Syntez Chemicznych w Puławach
•    Samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
•    Staże i praktyki zagraniczne
•    Praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe
•    Wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus
•    Wsparcie Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
•    Lektoraty z języków obcych uwzględniające słownictwo specjalistyczne
•    Szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których można rozwijać swoje zainteresowania.
 

« wstecz

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:


- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 

 

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

 

- Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji:  język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

 

Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
Język obcy: 1.3 2.0
Jeden przedmiot
do wyboru:
2.0 4.0

 

 

 


KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:

 

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

tel. 81 445 66 45, 445 68 85, rekrutacja@up.lublin.pl

 

Wydział Agrobioinżynierii:

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 81 445 69 46, dziekanat.agbioinz@up.lublin.pl