foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Postępowania habilitacyjne:

22.03.2018

 

 

 

Harmonogram Postępowania Habilitacyjnego

 

1

08.02.2018 - Wniosek dr Piotra Domaradzkiego do Centralnej Komisji w Sprawie Stopni
 i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.

2

12.02. 2018 - Wszczęto postępowanie habilitacyjne dr Piotrowi Domaradzkiemu
w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.

3

21.03.2018 - Rada Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania dr hab. inż. Dariusza Stasiaka na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym o nadanie dr Piotrowi  Domaradzkiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.

4

17.04.2018 - do Dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wpłynęła decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia  09.04.2018 podjęta na podstawie  art. 18a ust. 5  ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017r., poz. 1789) o powołaniu komisji habilitacyjnej w składzie:

1. Przewodniczący komisji - prof. dr hab. Teresa Fortuna - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

2. Sekretarz komisji - dr hab. Anna Krzepiłko - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

3. Recenzent komisji - dr hab. Monika Modzelewska-Kapituła - Uniwersytet Warmińsko -Mazurski w Olsztynie,

4. Recenzent komisji - prof. dr hab. Tadeusz Szmańko - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

5. Recenzent Komisji - dr hab. Dariusz Stasiak - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

6. Członek komisji - dr hab. Aneta Cegiełka - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

7. Członek Komisji - prof. dr hab. Jerzy Jamroz - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

5

19.04.2018 - Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomiła:  dr hab. Monikę Modzelewską-Kapituła i prof. dr hab. Tadeusza Szmańko o decyzji Centralnej Komisji w sprawie powołania na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Piotrowi Domaradzkiemu stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii  żywności i żywienia.

6

26.04 2018 wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego
i organizacyjnego dr Piotra Domaradzkiego opracowana przez prof. dr hab. Tadeusza Szmańko.

7

16.05.2018 wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego
i organizacyjnego dr Piotra Domaradzkiego opracowana przez dr hab. Monikę Modzelewską-Kapituła.

8

30.05. 2018 wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego
i organizacyjnego dr Piotra Domaradzkiego opracowana przez dr hab. Dariusza Stasiaka.

9

22 czerwca 2018 roku odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej, gdzie w jednomyślnym jawnym głosowaniu pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie dr Piotrowi Domaradzkiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie technologia żywności i żywienia oraz podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę.

10

26 czerwca 2018 roku Rada Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  podjęła Uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Piotrowi Domaradzkiemu.

 

 

DOKUMENTY:

 

 


« wstecz