srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Ochrona środowiska

« wstecz

  

studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

 


  Ulotka informacyjna PDF    |   Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

 

Ochrona środowiska to jeden z priorytetowych kierunków działań rozwijalnych i promowanych przez Unię Europejską. To kierunek integrujący wiedzę z zakresu: nauk przyrodniczych, nauk o środowisku, a także technicznych, rolniczych i leśnych. Zajmuje się zmianami zachodzącymi w środowisku przyrodniczym ora z racjonalnym gospodarowaniem jego zasobami, w tym sposobami harmonizacji postępu technicznego z wysokimi standardami jakości środowiska oraz różnorodnością biologiczną i krajobrazową.

 

Laboratorium Kat. Higieny Zwierząt i Środowiska foto. Ł.Wlazło

 


 

W ramach Wydziału Biologii Środowiskowej funkcjonuje kierunek Ochrona Środowiska z dwustopniowym systemem kształcenia na studiach stacjonarnych (dzienne) i niestacjonarnych (zaoczne).

 

Forma studiów: 

Stacjonarne (s) I i II stopnia
Niestacjonarne (n) I i II stopnia

 

Studia stacjonarne I stopnia  - inżynierskie

obejmują naukę przez siedem semestrów i kończą się egzaminem dyplomowym inżynierskim, na podstawie, którego absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.


Studia II stopnia  - magisterskie 

trwają trzy semestry i kończą się egzaminem dyplomowym magisterskim i są równoznaczne z uzyskaniem tytułu magistra inżyniera w zakresie ochrony środowiska.

 

Podczas pierwszych czterech semestrów studenci realizują jednolity program studiów zgodnie z ustalonymi standardami nauczania. Po szóstym semestrze studenci maja obowiązek odbycia co najmniej sześciotygodniowej praktyki zawodowej.

 

Studia niestacjonarne

również realizowane są systemem dwustopniowym: inżynierskie. I stopnia trwają cztery lata (8 semestrów) oraz magisterskie IIo trwają dwa lata (4 semestry). Standardy nauczania dla kierunku i specjalności obejmują kształcenie w ramach przedmiotów podstawowych, kierunkowych, specjalistycznych, a także kształcenia ogólnego i humanistycznego.

 

 

 
  Bydło białogrzbiete – zagrożona wyginięciem rasa, objęta programem restytucji i zachowania zasobów genetycznych, realizowanym w Katedrze Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła UP w Lublinie. Roztocze Zachodnie, 
foto: Tadeusz J. Chmielewski
Perkozy rdzawoszyje foto. M. Skałba

 

 

Przykłady przedmiotów w programie studiów:

 

na I stopniu: meteorologia i klimatologia, ochrona przyrody; grafika inżynierska; geologia, geomorfologia i gleboznawstwo, ekologia, i architektura krajobrazu; prawo w ochronie środowiska; monitoring środowiska
 

na II stopniu: statystyka i modelowanie środowiska; ekotoksykologia; technologie ochrony środowiska; proekologiczne systemy produkcji żywności; gospodarka odpadami; polityka ochrony środowiska; techniki komputerowe w projektowaniu krajobrazu.

 

 

 

Absolwent - umiejętności:

 

Absolwent umie diagnozować stan i procesy zachodzące w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Zna podstawowe procesy technologiczne – w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiada umiejętności prowadzenia prac badawczych, monitorowanych (w terenie i w laboratoriach) oraz projektowych, jak również organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy.

 

Jest przygotowany do pracy w:

 • instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskiem, za jego jakość i kontrolę jego stanu, (RDOŚ, WIOŚ, RZGW i inne), 
 • laboratoriach badawczych i kontrolnych,
 • firmach projektowych i konsultingowych,
 • przemyśle,
 • rolnictwie,
 • drobnej wytwórczości,
 • administracji (w tym w administracji rządowej;
 • samorządach terytorialnych;
 • dyrekcjach i zarządach obszarów chronionych itp.),
 • organizacjach zajmujących się edukacją ekologiczną.

 


 

  Projektowane siłownie wiatrowe. Wizualizacja: A. Pawlas

 


  

Stawiamy na praktykę!

 

 • zajęcia terenowe i praktyczne,
 • wykorzystanie technik komputerowych w zarządzaniu środowiskiem,
 • samodzielne przeprowadzanie badań i projektów w trakcie zajęć,
 • praktyki i staże krajowe i zagraniczne,
 • wymiana międzynarodowa w ramach programu LLP - Erasmus oraz krajowa poprzez program MOSTAR,
 • wsparcie Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji,
 • lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku,
 • szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których można rozwijać swoje zainteresowania.

 

Przykład analizy kompozycji panoramy widokowej (autorzy: Tadeusz J. Chmielewski, Agnieszka Kułak)

  


  

Kształcąc naszych studentów zwracamy szczególną uwagę na zdobycie przez nich umiejętności praktycznych, wymaganych przez szerokie kręgi pracodawców. W związku z koniecznością realizacji zapisów szeregu konwencji i ustaw, np.:

 

1. Ratyfikowana przez większość państw członkowskich ONZ Konwencja o różnorodności biologicznej zobowiązuje ratyfikujące ją kraje m.in. do: (1) opracowania krajowych strategii, planów i programów dotyczących ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej; (2) monitorowania stanu tej różnorodności; (3) stanowienia systemu obszarów chronionych, zapewniających jak najwyższą różnorodność biologiczna krajów i regionów; (4) odtwarzania i przywracania do stanu poprzedniego ekosystemów, które podległy degradacji. Uczymy naszych studentów zasad i metod ochrony różnorodności biologicznej na poziomie genetycznym, gatunkowym, siedliskowym (ekosystemowym) i krajobrazowym.

 

2. Ustawa Prawo Wodne będąca implementacją Ramowej Dyrektywy Wodnej UE określa sposoby korzystania z wód, wyznacza cele środowiskowe i zasady ochrony wód, a także reguluje kwestie zarządzania zasobami wodnymi. Kształcimy studentów w zakresie zgodnych z europejskimi normami metod monitoringu wód powierzchniowych, w tym praktycznych metod oceny stanu ekologicznego wód.

 

3. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska zobowiązuje do opracowywania Ocen oddziaływania inwestycji na środowisko (OOS). Każda inwestycja mogąca pogorszyć stan środowiska musi mieć opracowany Raport OOS. Uczymy zasad opracowywania takich raportów.

 

4. Ustawa o Ochronie Przyrody wymaga opracowywania tzw. Planów ochrony dla parków narodowych, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000 oraz rezerwatów przyrody. Obszary te pokrywają łącznie ok. ¼ powierzchni Polski i planuje się dalsze rozwijanie ich sieci. W 2014 r. w Polsce opracowywanych było równocześnie ponad 300 różnego typu planów ochrony, w których przygotowanie zaangażowanych było ponad 6000 ekspertów. Uczymy projektowania systemu obszarów chronionych oraz metod i zasad opracowywania takich planów.

 

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska o ochronie gatunkowej zwierząt do ustawy o ochronie przyrody, motywuje do kształcenia studentów w zakresie znajomości chronionych i zagrożonych wyginięciem przedstawicieli świata zwierząt. Wdrażamy w praktyce i popularyzujemy metody i techniki restytucji zagrożonych gatunków zwierząt na przykładach: żółwia, głuszca, kuropatwy i zająca. Uczymy również zasad i technik zarządzana populacjami gatunków łownych oraz minimalizacji szkód wywoływanych przez nie w ekosystemach polnych i leśnych.

 

6. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza wymóg opracowywania kilku typów dokumentów, w których sporządzeniu niezbędna jest wiedza z zakresu ochrony środowiska i kształtowania krajobrazu, w tym m.in.: Opracowań ekofizjograficznych oraz Prognoz wpływu realizacji ustaleń planów na środowisko przyrodnicze. Każdego roku w Polsce opracowywane są setki tego typu opracowań. Uczymy merytorycznych podstaw oraz praktycznych zasad wykonywania takich opracowań.

 

7. Uchwalona w marcu 2015 r. tzw. „Ustawa krajobrazowa” będąca elementem realizacji wymogów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, wprowadza obowiązek wykonywania przez samorządy terytorialne co 3 lata tzw. Audytu krajobrazowego. Jest to obszerne opracowanie, wymagające wysokospecjalistycznej wiedzy. Jako jedyni na Lubelszczyźnie kształcimy specjalistów w tym zakresie.

 

8. Wiele samorządów terytorialnych (na wszystkich szczeblach organizacji) oraz wiele przedsiębiorstw pilnie poszukuje specjalistów od systemów informacji przestrzennej (SIP, GIS). Kształcimy studentów w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej w ochronie środowiska i kształtowaniu krajobrazu.

 

9. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia określa wymagania i procedury niezbędne dla zapewnienia produkcji bezpiecznej, zdrowej żywności, zasady jej sprzedaży oraz wymagania w zakresie żywienia zbiorowego, w szczególności w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Uczymy naszych studentów, jak w praktyce realizować te wymagania i zasady.

 

10. Minister Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził w 2013 roku zawód edukatora ekologicznego. Edukator ekologiczny powinien posiadać wyższe wykształcenie z zakresu ochrony środowiska oraz mieć przygotowanie pedagogiczne.

 

Jez. Łukie w Poleskim Parku Narodowym, foto: Tadeusz J. Chmielewski

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do założenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.


Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

 • z tzw. oparte jest na wynikach nową maturą części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie  konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 • z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.
 • laureatów i finalistów olimpiad i konkursów w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia zasady preferencyjne.

 

Uwzględniane przedmioty maturalne:

Język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie.

 

Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:  

  poziom podstawowy poziom rozszerzony
Język obcy: 1,3 2,0
Jeden przedmiot do wyboru: 2,0 4,0

 

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł inżyniera lub równorzędny.

 


 

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:
tel. 81 445 66 45, 445 68 85,  rekrutacja@up.lublin.pl

 

Wydział Biologii Środowiskowej
ul. Akademicka 13,  20-950 Lublin
tel. 81 445 66 85, e-mail: dziekanat.biologii@up.lublin.pl