[ MENU DODATKOWE ]


Organizacje i koła studenckie

« wstecz

Zasady i tryb rejestracji Studenckich Kół Naukowych

 

1. Opiekun SKN składa wniosek do prorektora ds. studenckich i dydaktyki w sprawie  zarejestrowania SKN (załącznik nr 1) i podaje następujące dane:

 

 • nazwę i siedzibę SKN,
 • listę założycieli w liczbie co najmniej pięciu osób ( imię i nazwisko, wydział, kierunek, rok studiów, własnoręczny podpis),
 • numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail osoby upoważnionej do reprezentowania SKN w postępowaniu rejestracyjnym, 
 • zgodę nauczyciela akademickiego na sprawowanie opieki nad SKN,
 • opinię kierownika jednostki organizacyjnej, przy której SKN ma działać

 

2. Do wniosku należy dołączyć Regulamin SKN (zał. nr 2 przykładowy wzór).

     Regulamin powinien określać:
 

 • nazwę i siedzibę SKN,
 • cele oraz sposoby ich realizacji,
 • zasady nabywania i utraty członkostwa,
 • sposób powoływania opiekuna SKN, zakres kompetencji,
 • sposób reprezentacji SKN,
 • tryb uchwalania regulaminu i jego zmian,
 • tryb podjęcia decyzji o rozwiązaniu SKN.
   

3.   Opiekunem SKN może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. Opiekuna SKN powołuje prorektor ds. studenckich i dydaktyki
4. Przez siedzibę należy rozumieć jednostkę organizacyjną, przy której SKN zamierza działać.
5. O podjętej decyzji w sprawie rejestracji SKN prorektor ds. studenckich i dydaktyki zawiadamia
na piśmie założycieli SKN, kierownika jednostki organizacyjnej oraz opiekuna.
6. Biuro Organizacji i Toku Studiów prowadzi rejestr SKN. Rejestr zawiera następujące dane:

 

 • nazwa SKN,
 • data rejestracji i numer rejestru,
 • siedziba organizacji i ewentualnie adres,
 • imiona i nazwiska członków zarządu z podaniem danych kontaktowych
 • informacja o złożeniu sprawozdania z działalności
 • informacja o zawieszeniu lub rozwiązaniu SKN


7. Do rejestru SKN załącza się dokumentację uzyskaną w trakcie postępowania rejestracyjnego.

8. SKN są zobowiązane do niezwłocznego poinformowania na piśmie prorektora ds. studenckich i dydaktyki o zmianach regulaminu oraz o zmianach w składzie SKN. Do informacji należy załączyć dokumentację potwierdzającą dokonanie zmian.

9. Opiekun SKN w terminie do dnia 30 października każdego roku składa prorektorowi ds. studenckich i dydaktyki sprawozdanie z działalności SKN za ubiegły rok akademicki.


10. Rozwiązanie SKN następuje na podstawie decyzji członków SKN, podjętej zgodnie z postanowieniami regulaminu. SKN przekazuje informację o rozwiązaniu również kierownikowi jednostki organizacyjnej oraz opiekunowi.

11. Rozwiązanie SKN skutkuje wykreśleniem z rejestru.

12. Sprawy organizacyjne związane z prowadzeniem rejestru i działalnością SKN prowadzi Biuro Organizacji i Toku Studiów.

 

ZBIÓR DOKUMENTÓW:

Załącznik nr 1 -Wzór wniosku o zarejestrowanie SKN
Załącznik nr 2 - Wzór Regulaminu SKN