foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76



Członkostwo

« wstecz

 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 

 • Zwyczajnych - członków zwyczajnych przyjmuje spośród osób fizycznych odpowiedni terytorialnie Zarząd Oddziału lub Prezydium Zarządu Głównego, na podstawie pisemnej deklaracji popartej przez dwóch członków 
 • wspierających - członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnością Towarzystwa, które zadeklarują stałe poparcie finansowe na rzecz Towarzystwa i zostaną przyjęte przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału na podstawie pisemnego zgłoszenia
 • honorowych - Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba, która położyła wybitne zasługi na polu nauk wchodzących w zakres działalności Towarzystwa, lub wyświadczyła mu szczególne usługi. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest od opłat członkowskich.
   

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych i pracująca naukowo lub wykazująca zainteresowanie problematyką technologii i nauk o żywności, która zadeklaruje chęć przystąpienia do Towarzystwa i zobowiąże do przestrzegania jego statutu. Członkami mogą być również studenci ostatnich lat studiów wydziałów technologii żywności i pokrewnych. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Zarządu Głównego, członkiem zwyczajnym może być osoba nie studiująca i nie posiadająca dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 

Członek zwyczajny ma prawo:
 

 • czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa, uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
 • korzystania z pomocy i środków naukowych będących w dyspozycji Towarzystwa,   
 • czynnego udziału w opracowaniach naukowych, doradztwie technicznym i konsultacjach.

 

Do obowiązków członka należy:

 • przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa oraz przyczynianie się do realizacji jego celów i zadań,
 • regularne opłacanie składki członkowskiej,
 • przestrzeganie norm współżycia społecznego i etyki zawodowej.
   

Członkostwo ustaje na skutek:

 • dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
 • skreślenie przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej za okres co najmniej jednego roku, pomimo dwukrotnego pisemnego przypomnienia,
 • wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego za czyny nie licujące z godnością członka Towarzystwa i w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,
 • śmierci członka.

 

Dokumenty: