Biblioteka  

ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin,
Sekretariat: tel. (81) 445-62-28. | Wypożyczalnia: tel. (81) 445-62-25
e-mail: biblioteka.glowna@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Studenci

Konkurs pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” ogłoszony!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs pt. "Najlepsi z najlepszych 4.0". Celem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach. Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach. Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem konkursów, zawodów, konferencji międzynarodowych, będących przedmiotem oferty złożonej w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie. Projekt pozakonkursowy zakłada udział minimum 130 wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach, co powinno skutkować zwiększeniem zainteresowania podejmowaniem przez uzdolnionych studentów pracy naukowej w przyszłości. Rezultatem projektu będą nagrody i wyróżnienia zdobyte przez studentów w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach naukowych.

 

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy oraz wykraczać poza datę 30 czerwca 2020 r.

Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:
80 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta;
320 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.
 
Warunki udziału w postępowaniu:
  1.  O przyznanie środków finansowych w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student/studenci tworzący zespół (w przypadku oferty dotyczącej zespołu studentów o charakterze międzyuczelnianym, w ofercie należy wskazać uczelnię odpowiedzialną za jej złożenie i za realizację projektu).
  2. W ramach naboru wsparciem może  zostać objęty student, który spełnia łącznie następujące warunki:
1. jest studentem studiów I/II stopnia uczelni, która składa wniosek (dopuszcza się realizację ofert przez zespoły międzyuczelniane po wskazaniu uczelni odpowiedzialnej za realizację oferty);
2. posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego);
3. posiada pozytywną opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej.

 

Szczegółowych informacji udziela Centrum Nauki:
Aleksandra Jezierska, tel. 081 445 66 78, e-mail: aleksandra.jezierska@up.lublin.pl, budynek rektoratu pokój nr 473.
 

Informacje o konkursie dostępne są również pod adresem:


https://www.gov.pl/web/nauka/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-pozakonkursowego-o-charakterze-koncepcyjnym-pt-najlepsi-z-najlepszych-40-w-ramach-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-wspolfinansowanego-ze-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego

 

« wstecz