Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 49634-2014 z dnia 2014-02-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin
W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda, aby Wykonawca: 1/ Wykonawca dostarczał przedmiot zamówienia transportem i na własny koszt do pomieszczeń magazynowych krytej pływalni Centrum Sportowo-Rekreacyjnego UP w Lublinie...
Termin składania ofert: 2014-02-24

Lublin: Dostawa specjalistycznych środków chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej dla Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Głęboka 31, 20-612 Lublin.
Numer ogłoszenia: 106560 - 2014; data zamieszczenia: 28.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 49634 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 4456603, 4456073, faks 081 4456730.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa specjalistycznych środków chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej dla Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Głęboka 31, 20-612 Lublin..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa specjalistycznych środków chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej dla Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Głęboka 31, 20-612 Lublin, zgodnie z wykazem asortymentowym zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.96.20.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ