Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 117036-2014 z dnia 2014-04-07 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Lublin
1. Zakres opieki powdrożeniowej dotyczy następujących obszarów: SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość, SIMPLE.ERP Majątek trwały, SIMPLE.ERP Obrót towarowy, SIMPLE.ERP Info. 2. W ramach postępowania Wykonawca zobowiązuje się do: ...

Lublin: Świadczenie usługi opieki powdrożeniowej dla oprogramowania autorstwa SIMPLE S.A. dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Numer ogłoszenia: 112635 - 2014; data zamieszczenia: 26.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 117036 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 4456603, 4456073, faks 081 4456730.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi opieki powdrożeniowej dla oprogramowania autorstwa SIMPLE S.A. dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres opieki powdrożeniowej dotyczy następujących obszarów: SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość, SIMPLE.ERP Majątek trwały, SIMPLE.ERP Obrót towarowy, SIMPLE.ERP Info. W ramach postępowania Wykonawca zobowiązuje się do: -Udzielania konsultacji i pomocy w siedzibie zamawiającego t.j. Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin przez wyznaczonego konsultanta SIMPLE w zakresie wykorzystania programu oraz wszelkich zmian definiowalnych elementów systemu, -Udzielania konsultacji i wsparcia przy reinstalacji systemu, -Udzielania konsultacji w zakresie wykorzystania dodatkowej funkcjonalności w nowych wersjach oprogramowania, -Modyfikacji posiadanego przez Zamawiającego systemu Simple.ERP w tym prowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego oraz audytów,.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.00.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę