WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26Aktualności


Drodzy Studenci,


Ukazało się Zarządzenie Rektora (nr 55 z dnia 25 maja 2020 r.), które zezwala na przeprowadzanie zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych w formie zdalnej.

Oto najważniejsze postanowienia:
1. Zaliczenia i egzaminy mogą odbywać się w formie wideokonferencji lub poprzez platformę zdalnego nauczania w terminach określonych w organizacji roku akademickiego.


2. Decyzję o wyborze formy, sposobie organizacji i terminie weryfikacji oraz sposobie identyfikacji studenta podejmuje nauczyciel akademicki odpowiedzialny za dany moduł/przedmiot.


3.Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do przekazania studentowi informacji na temat sposobu zaliczenia/egzaminu drogą elektroniczną co najmniej 7 dni przed terminem zaliczenia/egzaminu.


4. Jeżeli student nie posiada wskazanych  przez  nauczyciela  narzędzi  do zdalnego uczestnictwa w zaliczeniu/egzaminie  musi zawiadomić o tym nauczyciela akademickiego w ciągu 3 dni po otrzymaniu informacji na temat formy zaliczenia/egzaminu.

 

5. Za ustalenia w kwestii sposobu realizacji egzaminów dyplomowych odpowiadają Dziekani poszczególnych Wydziałów.


6. Zgodnie z propozycją Dziekanów, egzaminy dyplomowe będą prowadzone tradycyjnie przed komisją egzaminacyjną. Na życzenie studenta egzamin ten może zostać przeprowadzony online.


7. Egzaminy dyplomowe mogą odbywać się zdalnie pod warunkiem, że student przystępujący  do  egzaminu  i  członkowie  komisji  mają  techniczną  możliwość uczestniczenia w egzaminie  w trybie zdalnym.


8. Powyższe zasady stosuje się do wszystkich  kierunków studiów prowadzonych w UP w Lublinie oraz do kształcenia doktorantów. Uwaga! Dziekan Wydziału może ustalić wykaz zaliczeń i egzaminów niepodlegających weryfikacji w trybie zdalnym. Decyzję tę podaje do wiadomości studentów na stronie Wydziału.

 


W kwestii powrotu na Uczelnię:


Wadze Uczelni rozważają możliwość powrotu jedynie ostatnich roczników studiów do odbycia zajęć praktycznych i ćwiczeń laboratoryjnych oraz przedłużenia wybranych zajęć laboratoryjnych i klinicznych na kierunku Weterynaria. Decyzja zapadnie w najbliższych dniach, a studenci zostaną poinformowani o niej z odpowiednim zapasem czasowym.
 


« wstecz