srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu

« wstecz

ulotka PDF |

 

 

 Nowy Kierunek na Nowym Wydziale!

 


Kierunek unikatowy - jedyny taki w Polsce!

 

To kierunek pozwalający na uzyskanie zawodu poszukiwanego na runku pracy obecnie i w przyszłości, nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
 
Studia stacjonarne I stopnia - 7 semestrów.

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.
 
Nasilający się kryzys klimatyczny powoduje gwałtowny wzrost zapotrzebowania na specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu dostosowania się różnych gałęzi gospodarki narodowej do dynamicznych zmian klimatycznych. To kierunek pozwalający na uzyskanie zawodu poszukiwanego na runku pracy obecnie i w przyszłości. Zmiany klimatu są już wyraźnie widoczne w skali globalnej i należy się spodziewać, że ich skutki będą coraz bardziej odczuwalne. Obserwacje i pomiary elementów klimatu prowadzone w różnych regionach świata potwierdzają, że klimat w skali globalnej ociepla się, a tendencja wzrostu temperatury powietrza nasila się. Zmiany klimatu mają i będą więc miały duży bezpośredni i pośredni wpływ na społeczeństwo. Dlatego też w dobie kryzysu klimatycznego wykształcenie specjalistów z zakresu znajomości zarządzania i mechanizmów adaptacyjnych do zmian klimatu nabiera szczególnie istotnego znaczenia. Utworzenie tego kierunku jest także zgodne z wytycznymi Unii Europejskiej w zakresie przystosowania się do zmian klimatu różnych sektorów gospodarki i środowiska. Studia przygotowują do zdobycia wielu praktycznych umiejętności podczas zajęć laboratoryjnych, terenowych, jak i w trakcie odbywania praktyk zawodowych. Uczelnia posiada laboratoria wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę badawczą oraz doskonale zorganizowane pracownie informatyczne.
 
PRZYKŁADY PRZEDMIOTÓW W PROGRAMIE STUDIÓW:
Klimatologia i ocena ryzyka klimatycznego, Ekologia, Biologia i ochrona ekosystemów polarnych, Fenologia i synoptyka meteorologiczna, Ochrona powietrza i modelowanie emisji, Zarządzanie zasobami wód,  Metody zwiększania retencji wodnej, Ochrona roślin przed zjawiskami pogodowymi, Adaptacje organizmów do zmian klimatu, Zielona infrastruktura i adaptacje miast do zmian klimatu, Adaptacje do zmian klimatu w gospodarce przestrzennej, Odnawialne źródła energii, Polityka adaptacji do zmian klimatu, Finansowanie działalności proklimatycznej, Zarządzanie ryzykiem klimatycznym, Zmiany stylu konsumpcji żywności.

 

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwenci tego kierunku mają możliwość podjęcia pracy m.in. w wielu przedsiębiorstwach – większość z nich zobowiązana jest do wprowadzenia systemów adaptacji do zmian klimatu, urzędach miast i gmin, centrach zarządzania i powiadamiania kryzysowego, laboratoriach, administracji państwowej i samorządowej, firmach doradczych w zakresie dostosowania do zmian klimatu, instytucjach finansowych zajmujących się dostosowaniem do kryzysu klimatycznego.

 STAWIAMY NA PRAKTYKĘ!

 

  • zajęcia terenowe i praktyczne
  • samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
  • praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe, staże i praktyki zagraniczne
  • wymiana międzynarodowa w ramach programu LLP-Erasmus oraz krajowa poprzez program MOSTAR
  • wsparcie Biura Kształcenia i Rozwoju Kompetencji
  • lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
  • szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których można rozwijać swoje zainteresowania

 

 

 

 

REKRUTACJA

 

 
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości. W zależności od indywidualnych osiągnięć zapisanych na świadectwie maturalnym tworzone są listy rankingowe. Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji to przedmiot obowiązkowy (język obcy nowożytny) i jeden z przedmiotów do wyboru (matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia).
 

Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:  

  poziom podstawowy poziom rozszerzony
Język obcy: 1,3 2,0
Jeden przedmiot do wyboru: 2,0 4,0

 
   KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI
 
Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:
tel. 81 445 66 45 lub 81 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl
 
Wydział Biologii Środowiskowej
ul. Akademicka 13,  20-950 Lublin
tel. 81 445 66 85, e-mail: dziekanat.biologii@up.lublin.pl