BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Zootechnika

« wstecz

 studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

 


  Ulotka PDF   |   Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

 

Na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt kierunku Zootechnika prowadzone są studia dwustopniowe w systemie stacjonarnym (dzienne) i niestacjonarnym (zaoczne). Na studiach stacjonarnych zajęcia na studiach pierwszego stopnia trwają 7 semestrów i kończą się egzaminem dyplomowym inżynierskim, po którym student uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Studia drugiego stopnia trwają 3 semestry i kończą się egzaminem dyplomowym magisterskim, po którym absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera zootechniki. 

  

Podczas pierwszych czterech semestrów studenci wszystkich specjalności realizują, zgodnie ze standardami nauczania, jednolity program studiów. Po szóstym semestrze studenci odbywają ośmiotygodniową praktykę zawodową w specjalistycznych gospodarstwach oraz zakładach pracy.

 

Specjalności:

 • zarządzanie produkcją w chowie zwierząt
 • bioinżynieria i marketing pasz
 • hodowla i użytkowanie zwierząt

 

stacjonarne:

 • studia inżynierskie - I°, trwają 3,5 roku (7 semestrów)
 • magisterskie - II°, 1,5 roku  (3 semestry).

 

niestacjonarne:

 • studia inżynierskie - I°, trwają 4 lata (8 semestrów)
 • magisterskie - II°, 2 lata (4 semestry).

 

W ramach studiów na wszystkich kierunkach i specjalnościach realizowane są przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalistyczne oraz przedmioty kształcenia ogólnego i humanistyczne.

 

 

ABSOLWENT:

 

Absolwent posiada gruntowną wiedzę   z zakresu chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji, organizacji pracy  w przedsiębiorstwie rolniczym, kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia gospodarstwa oraz podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej.

Jest przygotowany do pracy w administracji rządowej  i samorządowej związanej  z rolnictwem, doradztwie rolniczym, nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami  i produktami pochodzenia zwierzęcego, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych.

 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ!

 

 •   zajęcia terenowe i praktyczne
 •   samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
 •   praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe,                              
 •   staże i praktyki zagraniczne
 •   wymiana międzynarodowa oraz  krajowa
 •   wsparcie Biura Karier Studenckich
 •   lektoraty z języków obcych z uwzględnieniem  słownictwa   specjalistycznego
 •   szereg kół naukowych i organizacji studenckich,  w których  można rozwijać swoje zainteresowania

 

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

 

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

- Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

 

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.


Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

 

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
Przedmiot obowiązkowy: 1.3 2.0
Jeden przedmiot do wyboru: 2.0 4.0

 

 

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku zootechnika lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.

 


 

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:

 

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

tel. 81 445 66 45 lub 445 68 85

rekrutacja@up.lublin.pl

 

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

tel. 81 445 69 91, 445 65 81, 445 66 11

dziekanat.bhz@up.lublin.pl